Lesreglement

1. Op het tennispark worden uitsluitend tennislessen onder verantwoordelijkheid van het bestuur gegeven door daartoe bevoegd zijnde tennisleraren/-leraressen en door het bestuur hiervoor aangezocht.
2. Onder een lesuur wordt verstaan een tijdseenheid van 50 minuten. Een half lesuur duurt 25 minuten.
3. De lessen voor senioren worden gegeven telkens in een cyclus van 10 weken, zowel in het voorjaar als in het najaar. De lessen voor de jeugd omvatten in het zomerseizoen 20 lesweken, in het winterseizoen 15 weken.
4. Om lessen te kunnen volgen dient men lid te zijn van de GTC en een volledig ingevuld lesformulier te hebben ingeleverd.
5. Niet verschijnen op de les is voor rekening van de cursist. Bij blessures, verhuizing e.d. vindt geen restitutie van het lesgeld plaats, tenzij het bestuur anders beslist.
6. Lessen, die door afwezigheid van de tennisleraar/-lerares vervallen, worden ingehaald op een datum in overleg met de cursisten.
7. Voor lessen die door slecht weers- of baanomstandigheden geen doorgang kunnen vinden, geldt de volgende regeling :
a. Lessen die vervallen door weersinvloeden worden geacht te zijn gegeven.
Met dien verstande, dat er van de 20 jeugdlessen minimaal 18 worden gegeven.
b. Voor senioren geldt dat er van de 10 lessen altijd 9 lessen worden gegeven. Vervallen er meer lessen, dan worden deze ingehaald.
8. In verband met de opbouw van de lessen is het van belang dat de cursist geen dan wel zo weinig mogelijk lessen verzuimt. Dit is niet alleen nadelig voor u zelf, doch ook voor de groep waarin u lessen volgt.
9. Als de cursist een les niet kan volgen dient de cursist zich voor aanvang van de les af te melden bij de tennisleraar/-lerares.
10. De cursisten dienen op tijd aanwezig te zijn voor de les.
11. Tijdens het volgen van de tennislessen mag men geen andere baan reserveren.
12. Contactpersoon voor de tennisleraren/-leraressen is de voorzitter van de jeugdcommissie of, in geval van senioren, de voorzitter van de activiteitencommissie. Bij hem of haar kunnen op- en aanmerkingen omtrent de lessen kenbaar worden gemaakt, indien er met de tennisleraren niet tot een bevredigende oplossing is gekomen.
13. In de vakantieperioden wordt geen les gegeven.
14. Lessen worden gegeven op de door het bestuur aangegeven banen.

Januari 2017

Het bestuur GTC

GTC
Oude Winterswijkseweg 45
7141 DE Groenlo
(0544) 46 41 42
info@groenlosetennisclub.nl
KNLTB nr. 14209

Actuele baanbezetting